ඔබේ ප්‍රිමියුම් BOOSTER PASS එකත් සමඟ අසීමිත ලෙස ඉංග්‍රීසි

සියළු පාඨමාලා වලට පූර්ණ ප්‍රවේශය.

මාස 1කි
11.99/මාස
සෑම මසකම  11.99  අය වේ 
මාස 1කි
$ 14.99/මාස
සෑම මසකම $ 14.99  අය වේ 
මාස 1කි
R$ 35.90/මාස
සෑම මසකම R$ 35.90  අය වේ 
මාස 1කි
¥ 99.90/මාස
සෑම මසකම ¥ 99.90  අය වේ 
මාස 1කි
$ 29 900/මාස
සෑම මසකම $ 29 900  අය වේ 
මාස 1කි
299/මාස
සෑම මසකම  299  අය වේ 
මාස 1කි
£ 9.99/මාස
සෑම මසකම £ 9.99  අය වේ 
මාස 1කි
999/මාස
සෑම මසකම  999  අය වේ 
මාස 1කි
¥ 1 499/මාස
සෑම මසකම ¥ 1 499  අය වේ 
මාස 1කි
16 900/මාස
සෑම මසකම  16 900  අය වේ 
මාස 1කි
$ 199/මාස
සෑම මසකම $ 199  අය වේ 
මාස 1කි
49.99/මාස
සෑම මසකම  49.99  අය වේ 
මාස 1කි
lei 49.99/මාස
සෑම මසකම lei 49.99  අය වේ 
මාස 1කි
рубx 499/මාස
සෑම මසකම рубx 499  අය වේ 
මාස 1කි
฿ 499/මාස
සෑම මසකම ฿ 499  අය වේ 
මාස 1කි
29.90TL/මාස
සෑම මසකම TL 29.90  අය වේ 
මාස 1කි
NT$ 449/මාස
සෑම මසකම NT$ 449  අය වේ 
මාස 1කි
CHF 14.99/මාස
සෑම මසකම CHF 14.99  අය වේ 
මාස 1කි
Дин. 1 299/මාස
සෑම මසකම Дин. 1 299  අය වේ 
මාස 1කි
119/මාස
සෑම මසකම  119  අය වේ 
මාස 1කි
SAR 59.90/මාස
සෑම මසකම SAR 59.90  අය වේ 
මාස 1කි
Rp 194 900/මාස
සෑම මසකම Rp 194 900  අය වේ 
මාස 1කි
2 090/මාස
සෑම මසකම  2 090  අය වේ 
මාස 1කි
334 000/මාස
සෑම මසකම  334 000  අය වේ 
මාස 1කි
AR$ 129.90/මාස
සෑම මසකම AR$ 129.90  අය වේ 
මාස 1කි
$ 8 990/මාස
සෑම මසකම $ 8 990  අය වේ 
මාස 1කි
S/. 44.90/මාස
සෑම මසකම S/. 44.90  අය වේ 
මාස 1කි
Bs 99.90/මාස
සෑම මසකම Bs 99.90  අය වේ 
මාස 1කි
£ 109.90/මාස
සෑම මසකම £ 109.90  අය වේ 
මාස 1කි
MAD 129.90/මාස
සෑම මසකම MAD 129.90  අය වේ 
මාස 1කි
AED 59.90/මාස
සෑම මසකම AED 59.90  අය වේ 
මාස 1කි
RM 54.90/මාස
සෑම මසකම RM 54.90  අය වේ 
මාස 1කි
KWD 4.49/මාස
සෑම මසකම KWD 4.49  අය වේ 
මාස 1කි
$ 17.99/මාස
සෑම මසකම $ 17.99  අය වේ 
මාස 6
7.99/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම  47.94  ක් අය වේ.
මාස 6
$ 9.99/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම $ 59.94  ක් අය වේ.
මාස 6
R$ 24.90/මාස
-31%
සෑම සති 6කදීම R$ 149.40  ක් අය වේ.
මාස 6
¥ 64.90/මාස
-35%
සෑම සති 6කදීම ¥ 389.40  ක් අය වේ.
මාස 6
$ 19 900/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම $ 119 400  ක් අය වේ.
මාස 6
199/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම  1 194  ක් අය වේ.
මාස 6
£ 6.99/මාස
-30%
සෑම සති 6කදීම £ 41.94  ක් අය වේ.
මාස 6
649/මාස
-35%
සෑම සති 6කදීම  3 894  ක් අය වේ.
මාස 6
¥ 999/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම ¥ 5 994  ක් අය වේ.
මාස 6
11 900/මාස
-30%
සෑම සති 6කදීම  71 400  ක් අය වේ.
මාස 6
$ 139/මාස
-30%
සෑම සති 6කදීම $ 834  ක් අය වේ.
මාස 6
34.99/මාස
-30%
සෑම සති 6කදීම  209.94  ක් අය වේ.
මාස 6
lei 34.99/මාස
-30%
සෑම සති 6කදීම lei 209.94  ක් අය වේ.
මාස 6
рубx 349/මාස
-30%
සෑම සති 6කදීම рубx 2 094  ක් අය වේ.
මාස 6
฿ 349/මාස
-30%
සෑම සති 6කදීම ฿ 2 094  ක් අය වේ.
මාස 6
19.90TL/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම TL 119.40  ක් අය වේ.
මාස 6
NT$ 299/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම NT$ 1 794  ක් අය වේ.
මාස 6
CHF 9.99/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම CHF 59.94  ක් අය වේ.
මාස 6
Дин. 849/මාස
-35%
සෑම සති 6කදීම Дин. 5 094  ක් අය වේ.
මාස 6
79/මාස
-34%
සෑම සති 6කදීම  474  ක් අය වේ.
මාස 6
SAR 39.90/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම SAR 239.40  ක් අය වේ.
මාස 6
Rp 129 900/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම Rp 779 400  ක් අය වේ.
මාස 6
1 390/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම  8 340  ක් අය වේ.
මාස 6
219 000/මාස
-34%
සෑම සති 6කදීම  1 314 000  ක් අය වේ.
මාස 6
AR$ 84.90/මාස
-35%
සෑම සති 6කදීම AR$ 509.40  ක් අය වේ.
මාස 6
$ 5 990/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම $ 35 940  ක් අය වේ.
මාස 6
S/. 29.90/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම S/. 179.40  ක් අය වේ.
මාස 6
Bs 69.90/මාස
-30%
සෑම සති 6කදීම Bs 419.40  ක් අය වේ.
මාස 6
£ 74.90/මාස
-32%
සෑම සති 6කදීම £ 449.40  ක් අය වේ.
මාස 6
MAD 84.90/මාස
-35%
සෑම සති 6කදීම MAD 509.40  ක් අය වේ.
මාස 6
AED 39.90/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම AED 239.40  ක් අය වේ.
මාස 6
RM 35.90/මාස
-35%
සෑම සති 6කදීම RM 215.40  ක් අය වේ.
මාස 6
KWD 2.99/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම KWD 17.94  ක් අය වේ.
මාස 6
$ 11.99/මාස
-33%
සෑම සති 6කදීම $ 71.94  ක් අය වේ.
මාස 12
5.99/මාස
-50%
71.88 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
$ 7.99/මාස
-47%
$ 95.88 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
R$ 17.90/මාස
-50%
R$ 214.80 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
¥ 49.90/මාස
-50%
¥ 598.80 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
$ 14 900/මාස
-50%
$ 178 800 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
149/මාස
-50%
1 788 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
£ 4.99/මාස
-50%
£ 59.88 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
499/මාස
-50%
5 988 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
¥ 749/මාස
-50%
¥ 8 988 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
8 900/මාස
-47%
106 800 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
$ 99/මාස
-50%
$ 1 188 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
24.99/මාස
-50%
299.88 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
lei 24.99/මාස
-50%
lei 299.88 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
рубx 249/මාස
-50%
рубx 2 988 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
฿ 249/මාස
-50%
฿ 2 988 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
14.90TL/මාස
-50%
TL 178.80 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
NT$ 229/මාස
-49%
NT$ 2 748 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
CHF 7.49/මාස
-50%
CHF 89.88 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
Дин. 649/මාස
-50%
Дин. 7 788 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
59/මාස
-50%
708 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
SAR 29.90/මාස
-50%
SAR 358.80 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
Rp 99 900/මාස
-49%
Rp 1 198 800 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
990/මාස
-53%
11 880 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
169 000/මාස
-49%
2 028 000 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
AR$ 64.90/මාස
-50%
AR$ 778.80 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
$ 4 490/මාස
-50%
$ 53 880 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
S/. 21.90/මාස
-51%
S/. 262.80 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
Bs 49.90/මාස
-50%
Bs 598.80 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
£ 54.90/මාස
-50%
£ 658.80 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
MAD 64.90/මාස
-50%
MAD 778.80 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
AED 29.90/මාස
-50%
AED 358.80 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
RM 26.90/මාස
-51%
RM 322.80 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
KWD 2.29/මාස
-49%
KWD 27.48 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 12
$ 8.99/මාස
-50%
$ 107.88 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
4.99/මාස
-58%
119.76 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
$ 5.99/මාස
-60%
$ 143.76 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
R$ 14.90/මාස
-58%
R$ 357.60 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
¥ 39.90/මාස
-60%
¥ 957.60 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
$ 12 900/මාස
-57%
$ 309 600 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
129/මාස
-57%
3 096 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
£ 3.99/මාස
-60%
£ 95.76 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
399/මාස
-60%
9 576 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
¥ 649/මාස
-57%
¥ 15 576 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
6 900/මාස
-59%
165 600 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
$ 79/මාස
-60%
$ 1 896 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
19.99/මාස
-60%
479.76 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
lei 19.99/මාස
-60%
lei 479.76 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
рубx 199/මාස
-60%
рубx 4 776 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
฿ 199/මාස
-60%
฿ 4 776 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
12.90TL/මාස
-57%
TL 309.60 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
NT$ 189/මාස
-58%
NT$ 4 536 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
CHF 5.99/මාස
-60%
CHF 143.76 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
Дин. 549/මාස
-58%
Дин. 13 176 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
49/මාස
-59%
1 176 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
SAR 24.90/මාස
-58%
SAR 597.60 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
Rp 79 900/මාස
-59%
Rp 1 917 600 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
849/මාස
-59%
20 376 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
139 000/මාස
-58%
3 336 000 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
AR$ 54.90/මාස
-58%
AR$ 1 317.60 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
$ 3 690/මාස
-59%
$ 88 560 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
S/. 18.90/මාස
-58%
S/. 453.60 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
Bs 41.90/මාස
-58%
Bs 1 005.60 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
£ 44.90/මාස
-59%
£ 1 077.60 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
MAD 54.90/මාස
-58%
MAD 1 317.60 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
AED 24.90/මාස
-58%
AED 597.60 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
RM 22.90/මාස
-58%
RM 549.60 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
KWD 1.89/මාස
-58%
KWD 45.36 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.
මාස 24
$ 7.49/මාස
-58%
$ 179.76 මුදල අය කරනු ලබන්නේ 
o එක්වරක් පමණි. 
 ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කිරීමක් නොමැත.

මුදල් සැලසුම්

සුරක්ෂිත ගෙවීම්
ඕනෑම මොහොතක අවලංගු කරන්න
ආවර්තීය දායකත්වයන් ස්වයංක්‍රීයව ඔබ තෝරා ගෙන ඇති දායකත්ව කාලසීමාව අවසානයේදී අළුත් වන අතර අදාල ගෙවීම් අවලංගු කරන තෙක් සිදු කෙරෙනු ලැබේ. ඔබට ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබේ දායකත්වය අවලංගු කිරීමට හැකියාව තිබෙන නමුත් ඒ වන විටත් මිලදී ගෙන ඇති ප්‍රවේශය සඳහා මුදල් නැවත ගෙවනු නොලැබේ.

වෙනත් කෙනෙකු සඳහා දායකත්වය ලබා දෙන්න

ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයෙකුට හෝ මිතුරෙකුට English Attack!  දායකත්වය ලබා දීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් අපගේ තෑගි කාඩ් පත පිළිබඳ සලකා බලන්න. ත්‍යාග කාඩ්පත්
BOOSTER PASS ප්‍රිමියුම් ප්‍රවේශය
 • වර්ගය අනුව සහ අපහසුතා මට්ටම අනුව වෙන් කරන ලද  1042 Video Booster  අභ්‍යාස වලට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න.
 •  307 තේමාත්මක දෘශ්‍ය ශබ්ද කෝෂ වලට Photo Vocab වර්ග කර ඇති  4912  ක් ඉංග්‍රීසි ප්‍රකාශන වලට ප්‍රවිශ්ඨ වන්න.
 • ක්‍රීඩා සංයෝජන 2500කට වඩා අධික ප්‍රමානයක් සහිත  පුහුණු වීමේ ක්‍රීඩා සියල්ල  විවෘත කරන්න.
 •  Verb Dash සමඟ සියළු අවිධිමත් ක්‍රියාපද නිශ්චිතවම ඉගෙන ගන්න.
 • Say What  වීඩියෝ කැරොකේ ක්‍රීඩාව සමඟ ඔබේ ශ්‍රවණ කුසලතා වැඩි දියුණු කරගන්න.

අපෙන් උදව් අවශ්‍යද?

යම් ගැටළුවක් හෝ සිත් තැවුලක් තිබේද? උත්ශ්‍රේණිගත කිරීමේදී යම් ගැටළුවක් මතුවී ඇත්ද? අපව අමතන්න, ඔබට සහාය වීමට අපි සැදී පැහැදී සිටින්නෙමු! අප හා සම්බන්ධ වන්න
 • Alicea Silva
  23 වසර
  Sao Paulo,
  බ්‍රසීලය
  අනර්ඝයි! මෙය සත්‍ය වශයෙන්ම විනෝදාත්මක සහ  ඉතා සිත්ගන්නා සුළු අඩවියකි.ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම මට දැන් කාර්යභාරයක් නොව විනෝදාංශයකි. මම ප්‍රිමියුම් සාමාජිකයෙකු වී ඇති අතර සියළුම ඉගෙනුම් ඒකක ගවේෂණය කිරීමට මම ඉමහත් කැමැත්තක් දක්වමි. ප්‍රයෝජනවත් ප්‍රකාශනයන් සියගණනක් මම ඉගෙන ගෙන ඇත්තෙමි...එසේම තවමත් ඒවා මට හොඳින් මතක තිබේ!
 • Francois Barq
  37 වසර
  Vincennes,
  ප්‍රංශය
  මගේ රැකියාව සඳහා ඉංග්‍රීසි ඉතා වැදගත්.  මාර්ගගතව ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේ ක්‍රම බොහෝමයක් මම අත්හදා බලා තිබෙන නමුත් ඒ සෑම විටම මම එය සුළු කලකින් අත්හැර දමන්නෙමි. English Attack! අඩවියට ස්තූතිවන්ත වන්නට මම දැන් සතියකට කිහිප වාරයක්ම මගේ ඉංග්‍රීසි පුහුණුවීමේ කටයුතු වල යෙදෙමි. වීඩියෝ අභ්‍යාස සහ ක්‍රීඩා සමඟ ඉගෙනීමට මම මහත්සේ ප්‍රියකරන්නෙමි.